Program(PDF)

Program

7/26/2015 (Sunday)
17:00 - 18:00Registration (1F Conference Room)
18:00 - 20:00Welcome Reception (2F Yueshing Restaurant)
7/27/2015 (Monday)
8:00 - 8:30Registration
8:30 - 8:50Opening Ceremony (1F Conference Room)
8:50 - 9:20Plenary Speech I: Dr. Dim-Lee Kwong(Chair:Din Ping Tsai, Ai Qun Liu)
9:20 - 9:50Plenary Speech II: Dr. Kuan Wang
9:50 - 10:10Group Photo & Break
10:10 - 12:00 Session M1A
Organs-on-a-Chip
(1F Conference Room)
Session M1B
(Bio)-Particle Concentration
(Room 101)
Session M1C
3D Nanofabrication & Metamaterial
(Room 103)
(Chair:Pak Kin Wong, Yu-Hsiang Hsu)
Keynote (20 min)

Jianhua Qin (K)
Invited and talks (15 min)
Yau Kei Chan (I)
Yi-Chin Toh (I)
Feng Xu (I)
Peng Shi (I)
#1102
#1068
(Chair:Vincent Chengkuo Lee, Keisuke Morishima)
Keynote (20 min)

Chwee Teck Lim (K)
Invited and talks (15 min)
Yong Zhang (I)
Sangho Kim (I)
Sung Jae Kim (I)
#1128*
#1145*
#1004*
(Chair:Hong-Bo Sun, Yen-Heng Lin)
Keynote (20 min)

Ya Cheng (K)
Invited and talks (15 min)
Wei-Xing Yu (I)
Tianzhun Wu (I)
Wei Wang (I)
Nien-Tsu Huang (I)
#1042
#1006
12:00 - 13:30Lunch
Poster I (Room 203)
Symposium I: Optofluidics Research in Space(1F Conference Room, 12:30-13:20)
(Chair:Prof. Jiun-Jih Miau)
Jiun-Jih Miau, Shih-Kang Fan, Chia-Ray Chen
13:30 - 14:00Plenary Speech III: Dr. Boo Cheong Khoo(Chair:Jing Tang Yang, Tza-Huei Jeff Wang)
14:00 - 14:30Plenary Speech IV: Dr. Federico Capasso
14:40 - 15:30 Session M2A
Lipid & Nanoparticle
(1F Conference Room)
Session M2B
Circulating Tumor Cell
(Room 101)
Session M2C
Optical Device & System
(Room 103)
(Chair:Pei-Yu Eric Chiou, Chenjie Xu)
Keynote (20 min)

Manabu Tokeshi (K)
Invited and talks (15 min)
Sheng-Yong Xu (I)
#1047*
(Chair:Chwee Teck Lim, Sangho Kim)
Keynote (20 min)

Chaoyong James Yang (K)
Invited and talks (15 min)
Chia-Hung Chen (I)
#1110
(Chair:Dachao Li, Prosenjit Sen)
Keynote (20 min)

Shanhong Xia(K)
Invited and talks (15 min)
Guo-Dung Su (I)
Guangya Zhou (I)
15:30 - 16:10Break
16:10 -18:00 Session M3A
Bio-Sensor & Assay
(1F Conference Room)
Session M3B
Optofluidic Resonator
(Room 101)
Session M3C
Flexible & Stretchable Device
(Room 103)
(Chair:Min-Hsien Wu, Chia-Hung Chen)
Keynote (20 min)

Jing-Tang Yang (K)
Invited and talks (15 min)
Yih-Fan Chen (I)
Dachao Li (I)
#1120
#1014*
#1005*
#1088*
(Chair:Lin Wu, Yu-Bin Chen)
Keynote (20 min)

Yongfeng Mei (K)
Invited and talks (15 min)
Lei Shi (I)
Feng Luan (I)
Limin Xiao (I)
Xiang Wu (I)
Yunfeng Xiao (I)
#1064
(Chair:Yao-Joe Yang, Cheng-Hsin Chuang)
Keynote (20 min)

Keisuke Morishima (K)
Invited and talks (15 min)
Jian Zhang (I)
Zhigang Wu (I)
#1117
#1057
#1018
#1108
18:00 - 21:00Appreciation Dinner (by invitation)
7/28/2015 (Tuesday)
8:00 - 8:30Registration
8:30 - 9:00Plenary Speech V: Dr. Zihong Li(Chair: Fan-Gang Tseng, Jianhua Qin)
9:00 - 9:30Plenary Speech VI: Dr. Katsuo Kurabayashi
9:40 - 10:30 Session T1A
Cell & Organism Analysis
(1F Conference Room)
Session T1B
3D Biomaterial
(Room 101)
Session T1C
SERS
(Room 103)
(Chair:Guo-Dong Su, Wei Wang)
Keynote (20 min)

Pak Kin Wong (K)
Invited and talks (15 min)
Wenhui Wang (I)
Xinyu Liu (I)
(Chair:Feng Xu, Yi-Chin Toh)
Keynote (20 min)

Fan-Gang Tseng (K)
Invited and talks (15 min)
Michinao Hashimoto (I)
#1113
(Chair:Lai-Kawan Chau, Feng Luan)
Keynote (20 min)

Shau-Chun Wang (K)
Invited and talks (15 min)
Mingliang Jin (I)
#1081*
10:30 - 10:50Break
10:50 - 12:10 Session T2A
Droplet & Emulsion
(1F Conference Room)
Session T2B
Plasmonics
(Room 101)
Session T2C
Electrowetting
(Room 103)
(Chair:Cheng-Hsien Liu, Chaoyong James Yang)
Keynote (20 min)

Tza-Huei Jeff Wang (K)
Invited and talks (15 min)
Yong Ren (I)
Zuankai Wang (I)
Saif Khan (I)
Abdel El Abed (I)
(Chair:Chii-Wann Lin, Jian Chen)
Keynote (20 min)

Markus A. Schmidt (K)
Invited and talks (15 min)
Ya-Tang Yang (I)
Jer-Shing Huang (I)
Zheyu Fang (I)
#1046
(Chair:Yen-Wen Lu, Justin Yu Chang)
Keynote (20 min)

Lingling Shui (K)
Invited and talks (15 min)
Yanbo Xie (I)
Sung-Yong Park (I)
Prosenjit Sen (I)
Jia Zhou (I)
12:10 - 13:40Lunch
Poster II(Room 203)
Symposium II: Get Published in Nature Communications(1F Conference Room, 12:40-13:30)
(Chair:Han-Yi Chou)
Congcong Huang
13:40 - 15:00 Session T3A
Acoustofluidics
(1F Conference Room)
Session T3B
Bio-Imaging and Light Source
(Room 101)
Session T3C
System and Industrialization
(Room 103)
(Chair:Da-Jeng Yao, Shau-Chun Wang)
Keynote (20 min)

Leslie Yeo (K)
Invited and talks (15 min)
Yan Deng (I)
Bo Zheng (I)
Xueyong Wei (I)
Jing-Quan Liu (I)
(Chair:Han-Sheng Chuang, Peng Shi)
Keynote (20 min)

Chau-Hwang Lee (K)
Invited and talks (15 min)
Bi-Chang Chen (I)
Chenjie Xu (I)
Kevin Tsia (I)
Yong Huang (I)
(Chair:Yi Chiu, Xuming Zhang)
Keynote (20 min)

Yi-Kuen Lee (K)
Invited and talks (15 min)
Vincent Chengkuo Lee (I)
Zhiping Wang (I)
Jinhong Guo (I)
Justin Yu Chang (I)
15:00 - 15:25Break
15:25 - 16:30 Session T4A
Optofluidic Sensor & Actuator
(1F Conference Room)
Session T4B
Cell Analysis
(Room 101)
Session T4C
Nucleic Acid Assay
(Room 103)
(Chair:Nien-Tsu Huang, Chih-Ting Lin)
Keynote (20 min)

Xudong Fan (K)
Invited and talks (15 min)
Eric Peng Huat Yap (I)
#1133
#1016
(Chair:Chau-Hwang Lee, Sang-Seok Lee)
Keynote (20 min)

Pei-Kuen Wei (K)
Invited and talks (15 min)
Jian Chen (I)
#1079*
#1132*
(Chair:Chen-Li Sun, Lingling Shui)
Keynote (20 min)

Xingyu Jiang (K)
Invited and talks (15 min)
Yen-Wen Lu (I)
Ting-Hsuan Chen (I)
Dawei Zhang (I)
16:30 - 17:00Plenary Speech VII: Dr. Satoshi Kawata (Chair:Pei-Kuen Wei, Leslie Yeo)
17:00 - 17:30Plenary Speech VIII: Dr. Shoji Takeuchi
18:00 - 21:00Banquet
7/29/2015 (Wednesday)
8:00 - 8:30Registration
8:30 - 9:00Plenary Speech IX: Dr. Je-Kyun Park(Chair:Manabu Tokeshi, Che Hsin Lin)
9:00 - 9:30Plenary Speech X: Dr. Johnsee Lee
9:40 - 10:30 Session W1A
High-Throughput Cell Assay
(1F Conference Room)
Session W1B
Plasmonics Sensing
(Room 101)
Session W1C
Cell Assay
(Room 103)
(Chair:Zihong Li, Yi-Chung Tung)
Keynote (20 min)

Eric Pei-Yu Chiou (K)
Invited and talks (15 min)
#1095
#1043
(Chair:Zheyu Fang, Jer-Shing Huang)
Keynote (20 min)

Chii-Wann Lin (K)
Invited and talks (15 min)
Lin Wu (I)
Wei-Bo Gao (I)
(Chair:Chia-Wen Tsao, Wenjiang Shen)
Keynote (20 min)

Ji-Yen Cheng (K)
Invited and talks (15 min)
Bi-Feng Liu (I)
#1039
10:30 - 10:55Break
10:55 - 12:00 Session W2A
Energy and Environment
(1F Conference Room)
Session W2B
Bead-Based Bioassay
(Room 101)
Session W2C
3D Nanoprototyping & Micro-/Nano-fluidics
(Room 103)
(Chair:Yih-Fan Chen, Ho-Chiao Chuang)
Keynote (20 min)

Wenjiang Shen(K)
Invited and talks (15 min)
Chen-Li Sun (I)
Sang-Seok Lee (I)
Xuming Zhang (I)
(Chair:Yong Zhang, Ji-Yen Cheng)
Keynote (20 min)

Lai-Kwan Chau (K)
Invited and talks (15 min)
#1101
#1020
#1121
(Chair:Jia-Yang Juang, Shih-Hao Huang)
Keynote (20 min)

Hong-Bo Sun (K)
Invited and talks (15 min)
Yan Xu (I)
#1007
#1032
12:00Conference Adjourns
12:00 ~Technical Tour

Poster I (54)
#1001, #1008, #1009, #1011*, #1015, #1017*, #1019*, #1021, #1025, #1027, #1029, #1031, #1035*, #1037, #1045, #1049, #1051*, #1053*, #1055, #1059, #1061, #1063*, #1065*, #1067*, #1069*, #1071, #1073, #1077, #1083, #1085, #1087, #1089, #1091, #1093, #1097, #1105, #1109, #1111*, #1115, #1123, #1125, #1127, #1131, #1135, #1137, #1139, #1141*, #1143, #1147, #1149, #1151, #1153, #1155, #1157

Poster II (53)
#1002, #1010*, #1012*, #1024, #1028, #1030, #1036*, #1038, #1044, #1048, #1050, #1052, #1054, #1056, #1058, #1062, #1066, #1070, #1072, #1074, #1076, #1080*, #1082*, #1084*, #1086*, #1090, #1092, #1096, #1098, #1100, #1103, #1104, #1106, #1112, #1114, #1116, #1118, #1122, #1124, #1126*, #1130, #1134, #1138, #1140, #1142, #1144, #1146, #1148, #1150, #1152, #1154, #1156, #1158

* Finalist of Best Paper and Best Poster Awards.


optofluidics2015